Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden VZW Demival

1. Toepassingsveld.
Elk aanbod, elk voorstel van overeenkomst, elke factuur en elke overeenkomst van DEMIVAL is onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden met uitsluiting van alle algemene of bijzondere voorwaarden van de medecontractant ,tenzij DEMIVAL voorafgaandelijk en schriftelijk andersluidende voorwaarden zou aanvaard hebben. Er kan geen enkel akkoord van DEMIVAL worden afgeleid wanneer DEMIVAL handelt met een medecontractant zonder de bedingen vermeld op diens documenten te hebben geprotesteerd.

2. Prijzen, offertes en leveringstermijn
De geldigheidsduur van elk aanbod van DEMIVAL is beperkt tot dertig dagen, te rekenen van de datum van uitgifte. Na deze termijn vervalt het aanbod van rechtswege, tenzij anders schriftelijk bedongen door DEMIVAL. De prijzen vermeld in het aanbod zijn slechts ten indicatieve titel en kunnen het voorwerp zijn van wijzigingen. Ter aanvaarding van het aanbod, zal medecontractant het dubbel voor akkoord ondertekend of een officiële bestelling terugsturen naar DEMIVAL, waarna deze een orderbevestiging moet sturen waardoor pas dan de overeenkomst tot stand komt. Indien er tussen het ogenblik van de bestelling en de orderbevestiging of de orderbevestiging en de levering prijsstijgingen zijn ten gevolge van gewijzigde prijzen voor artikelen, verpakkingen, lonen, overheidsmaatregelen, transport, wisselkoersschommelingen en dergelijke meer, zal DEMIVAL gerechtigd zijn deze prijsstijgingen door te rekenen aan de medecontractant. De overeengekomen leveringstermijnen zijn slechts benaderend en informatief en verbinden DEMIVAL niet vermits de verbintenissen van DEMIVAL in het algemeen enkel middelverbintenissen zijn. Als DEMIVAL deze leveringstermijnen zou overschrijden, kan dit nooit aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of schadeloosstelling.

3. Verantwoordelijkheid voor het transport
Tenzij anders voorafgaandelijk en schriftelijk overeengekomen geschiedt de levering van de bestelde goederen zowel nationaal als internationaal Ex Works (INCO TERMS EXW). Het risico gaat over op de koper/contractant van bij de levering, Ex Works de magazijnen en loodsen van DEMIVAL. De bewaring van de goederen in afwachting van afhaling geschiedt op risico van de koper/contractant, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. Wanneer de levering van de goederen niet Ex Works gebeurt maar op een andere overeengekomen bestemming, worden de goederen geladen, vervoerd en gelost op risico van de bestemmeling, zelfs indien het vervoer ten laste is van DEMIVAL. Alle eventuele transport-, vracht- en verzekeringskosten, invoertaksen, nationale of internationale douanerechten hetzij boetes e.d. zijn ten laste van de medecontractant, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen. De medecontractant staat als enige in voor het bekomen van vergunningen en het voldoen aan nationale of internationale wetgeving of reglementering met betrekking tot de invoer en het gebruik van de goederen in zijn land of regio en de medecontractant verbindt er zich toe DEMIVAL terzake te vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten.

4. Vervaltermijn voor klachten.
De conformiteit van de door DEMIVAL bewerkte of geleverde goederen dient beoordeeld te worden in functie van de gebruikelijke toleranties in de sector. Alle klachten met betrekking tot diensten of producten van DEMIVAL moeten op straffe van verval schriftelijk bij DEMIVAL worden ingediend binnen de 8 dagen na de levering. Alle klachten met uitsluiting van het voorgaande en louter met betrekking tot de inhoud van de facturen moeten dienvolgens eveneens schriftelijk worden ingediend binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Na verloop van deze termijn en zonder schriftelijke klacht geldt de levering respectievelijk de factuur als definitief aanvaard. Elke vordering met betrekking tot diensten of producten geleverd door DEMIVAL moeten op straffe van verval ingesteld worden binnen het jaar te rekenen vanaf de kennisname van het feit waarop de vordering is gebaseerd door de medecontractant en in elk geval en nog steeds op straffe van verval binnen de twee jaar na de leveringsdatum.

5. Betaalbaarheid der facturen.
Alle facturen zijn betaalbaar binnen de acht dagen na factuurdatum en draagbaar naar Deinze, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs bij wisselbrieven, overdrachten of endossementen. De betalingen geschieden zonder enige korting, of enige vermindering ten welke titel ook. DEMIVAL kan, naar haar keuze en op om het even welke moment , aan de medecontractant een bankgarantie, inpandgeving , waarborg of voorafbetaling van facturen vragen. De medecontractant kan zich in geen geval beroepen op eender welke klacht of geschil om betaling van de facturen op te schorten en een gebeurlijke terugzending, zelfs met akkoord van DEMIVAL, bevrijdt hem niet van betaling. Ingeval van terugzending verzaakt de medecontractant aan al zijn rechten op de goederen en verbindt hij er zich toe aan DEMIVAL een dagvergoeding volgens marktvoorwaarden te betalen voor opslag- en administratiekosten tot het geschil definitief is opgelost bij dading of gerechtelijke einduitspraak. De aanvaarding van de terugzending door DEMIVAL gebeurt steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige erkenning.

6. Intrest
Alle facturen die gedeeltelijk of totaal onbetaald zijn gebleven op de vervaldag zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlinterest opbrengen van 1 % per maand vanaf de vervaldatum op het totaal bedrag van de eisbaar geworden schuldvordering.

7. Schadevergoeding bij laattijdige betaling of bij verbreking door de medecontractant.
Bij vertraging in de betaling of bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst, telkens door de medecontractant, is door deze laatste buiten de intresten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 12 % van het factuurbedrag te vermeerderen met de erelonen en kosten van de advocaat, dit alles met een minimum van 250 EUR en ten titel van schadebeding en zulks onverminderd het recht van DEMIVAL om bijkomende schade te eisen.

8. Plichten van DEMIVAL
DEMIVAL zal de nodige inspanningen doen om haar verbintenissen na te komen en verbindt zich in de regel nooit tot enig resultaat. DEMIVAL is nooit aansprakelijk voor gevolgschade. De aansprakelijkheid van DEMIVAL is evenwel in alle gevallen beperkt tot het verzekerd bedrag in BA uitbating. De medecontractant verzaakt uitdrukkelijk aan alle andere of meer- schade dan deze die verzekerd is en uitgekeerd wordt in de polis aangegaan door DEMIVAL. De medecontractant zal DEMIVAL vrijwaren tegen welkdanige aanspraken van derden tegen DEMIVAL in rechte of daarbuiten zowel in hoofdsom, intresten als in kosten inclusief expertisekosten en advocaatkosten en erelonen. DEMIVAL wordt van rechtswege ontslagen van alle contractuele verplichtingen en schadevergoedingen ingeval van imprevisie of overmacht. Het in gebreke blijven van derde leveranciers of interne sociale of technische omstandigheden zullen van rechtswege als imprevisie of overmacht gelden indien zij leiden tot gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid.

9.Nietigheid
Indien een van de clausules van de Algemene Voorwaarden nietig zou worden verklaard, dan zal deze nietigheid de geldigheid van de andere clausules niet aantasten en zullen partijen zich inspannen onmiddellijk en te goeder trouw een geldige clausule met hetzelfde economisch effect tot stand te brengen bij gebreke waarvan de rechter op vordering van de meest gerede partij desnoods in kort geding maatregelen kan opleggen om dit doel te bereiken

10. Recht en rechtbank
De Algemene Voorwaarden en elke overeenkomst waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing is, worden beheerst door het Belgisch recht. Het Nederlands zal de enige proceduretaal zijn Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd. Behoudens bij invordering van openstaande facturen verbinden partijen zich tot een verplichte mediatie voor of tijdens een procedure en dit behoudens bewarende maatregelen.